In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

อบรมสัมมนา

บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรอบรมในหัวข้อที่น่าสนใจ เฉพาะกลุ่ม ทั้งประเภทอบรมภายในองค์กร (In-House Training) และการอบรมสาธารณะ (Public Training) วิทยากรโดย ดร.สมชัย เดชาพานิชกุล ซึ่งมีประสบการณ์งานที่ปรึกษาด้านนโนบายพลังงงานและสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ด้านวิศวกรรมกระบวนการผลิต การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรม และเป็นวิทยากรในหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ เช่น การจัดการพลังงงานและน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ดร.สมชัย เป็นที่ปรึกษาของ พพ.ในโครงการพัฒนามาตรฐาน การจัดการพลังงานและโครงการร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการพลังงาน ซึ่งน้ำไปสู่การประกาศกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังานในโรงงานงานควบคุม พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม พ.ศ. 2552 และเป็นที่ปรึกษา โรงงานในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานจนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001:2011


ตารางการจัดอบรมสัมมนาประจำปี 2558

หลักสูตร ดาวน์โหลด จังหวัด วันที่ ดาวน์โหลดใบสมัคร
การประหยัดพลังงานในระบบ Pump, Cooling Water และ Chilled Water ระยอง  26-27 ม.ค.58              

การประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด

 อยุธยา  16-17 ก.พ.58

การประหยัดพลังงานในระบบไอน้ำ

(Energy Saving in Stream System)

กทม.  9-10 มี.ค.58

การพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน

(Energy Management System Implementation)

ระยอง
30-31 มี.ค.58
การประหยัดพลังงานในระบบ Pump, Cooling Water และ Chilled Water  อยุธยา  27-28 เม.ย.58

การประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด

 กทม.  18-19 พ.ค.58
การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำ (Steam System)  ระยอง  15-16 มิ.ย.58

การพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน

(Energy Management System Implementation)

อยุธยา 13-14 ก.ค.58

การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงาน

(EnMS Internal Audit)

ระยอง  3-4 ส.ค.58
การประหยัดพลังงานในระบบ Pump, Cooling Water และ Chilled Water กทม. 24-25 ส.ค.58

การประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด

ระยอง   21-22 ก.ย.58

การประหยัดพลังงานในระบบไอน้ำ

(Energy Saving in Stream System)

อยุธยา   19-20 ต.ค.58

การพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน

(Energy Management System Implementation)

 กทม.  16-17 พ.ย.58

 

 

-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 023616009 (คุณเรนันท์)

 

ภาพอบรมสัมมนาที่ผ่านมา