In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด ให้บริการที่ปรึกษา ในการจัดการพลังงาน
สิ่งแวดล้อม อบรบสัมมนาด้านพลังงาน และจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการต่างๆ 

งานสัมมนาการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการจัดการพลังงาน

     

ดร.สมชัย เดชาพานิชกุล ได้รับเกียรติเชิญเป็น วิทยากร อบรมสัมนาเผยแพร่ความรู้งาน "การตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System) ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ปีงบประมาณ 2556" ของกรมโรงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2556 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์  กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก