หลักสูตรฝึกอบรม

แผนฝึกอบรมประจำปี 2565 (UEET Public Training Schedule 2025)
Read more
กำหนดการ FREE Webinar สำหรับเดือนมีนาคม - พฤศจิกายน 2565
Read more
ข้อกำหนดการจัดการพลังงานตามกฎหมายและ ISO 50001:2018
Read more
การพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน (EnMS) ตามกฎหมายและ ISO 50001:2018
Read more
การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ระบบการจัดการพลังงาน
Read more
การประเมินสมรรถนะด้านพลังงานโดยใช้ Energy Baseline และ Energy Performance Indicators
Read more
การตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification)
Read more
การวิเคราะห์ด้านการเงิน (Financial Analysis) โครงการประหยัดพลังงาน
Read more
การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (Energy Saving in Industry)
Read more
การประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด (Energy Saving in Compressed Air System)
Read more
การประหยัดพลังงานในระบบน้ำเย็น (Energy Saving in Chilled Water System)
Read more
การประหยัดพลังงานในระบบไอน้ำ (Energy Saving in Steam System)
Read more